Jogi nyilatkozat

I. A Nyilatkozat célja

A jelen Nyilatkozat célja, hogy rögzítse a Sörös László pszichológus egyéni vállalkozó (székhely: 2400 Dunaújváros, Római krt. 38./b VI. 3., nyilvántartó hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, adószám: ............................., a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Szolgáltató a www.online-pszichologia.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók (továbbiakban Érintett/Érintettek) adatait kezeli.

A jelen Nyilatkozat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait, alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése, feldolgozása során (adatvédelem).

A Nyilatkozat kialakítása során Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, valamint a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • 2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
 • 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

II. Az adatkezelő megnevezése

 • Név: Sörös László pszichológus egyéni vállalkozó
 • Székhely és levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Római krt. 38./b VI. 3.
 • Telefonszám: +36 30 957-8791
 • Email cím: soroslaszlo@online-pszichologia.hu

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag Szolgáltató fér hozzá.

3.2. Cookie-k

A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt - küld Szolgáltató Érintett számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie-k az Érintettek által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak.

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie:

A session cookie-k Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói, vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 • Állandó (persistent) cookie:

Állandó cookie-t is használ Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani, elfogadni, kikapcsolni cookie-kat.

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1.

Az adatkezelésre a Honlapon található internetes tartalmakat használó Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok, információk önkéntes megadásával, implicite adja meg.

4.2.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, Érintett jogainak védelme.

4.3.

Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.

V. Az adatkezelés időtartama

5.1.

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet.

5.2.

A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet a későbbiek során automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3.

Fenti rendelkezések nem érintik jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Holnapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

VI. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1.

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2.

Az alapot jelentő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltetőt, könyvelőt) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

 • Sörös László pszichológus egyéni vállalkozó
 • Kriszi Kft. könyvelő vállalkozás
 • Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc, honlap üzemeltetés

6.3.

Szolgáltató Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag Érintett hozzájárulása esetén továbbítja, és csak hatósági megkeresés esetén adja ki.

VII. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

7.1.

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

7.2.

Szolgáltató Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Szolgáltató esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, követése, valamint Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza Érintett személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3.

Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Érintett bármely, adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével Szolgáltatóhoz fordulhat az e pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

7.4.

Érintett bármikor jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy adatainak törlését kérni. Egyes adatait Érintett a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbíti, illetve törli az adatokat. Az utóbbi esetben az adatok nem lesznek helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5.

Érintett az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu) fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.6.

Amennyiben Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Holnap használata során bármilyen módon kárt okozott, Szolgáltató jogosult Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy azonosságának megállapítása céljából.

VIII. Email címek felhasználása

8.1.

Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel.

8.2.

Az email címek kezelése alapvetően Érintett azonosítását szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

8.3.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, emailben juttatja el Érintett részére. Az ilyen értesítéseket Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

IX. Egyéb rendelkezések

9.1.

Szolgáltató rendszere Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Nyilatkozatot Érintettnek a Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

Sörös László,

Dunaújváros, 2023. február 1.