FOGALMAK

Személyiségfejlesztő csoport-tréning (önismereti csoportfoglalkozások)

A tréning célja:
Az Én megismerése,
Önbizalom erősítés,
Interakciós konfliktus helyzetek sikeres kezelése,
Face to face kommunikáció elsajátítása,
Szociális fellépés biztonságának erősítése,
Pozitív gondolkodási képesség kialakítása,
Reális önértékelés képességének kialakítása.A tréning várható eredménye:
Az énkép reális megismerése és felvállalása.
Az én megerősítése, pozitívumainak hangsúlyozása.
A belső utak megtalálása.
Az életszemlélet pozitív újrafogalmazás.
A pszichogén szükségletek átstrukturálódása.
A tréning a pszichológia módszereivel és eszközeivel segíti az egyént elhatározásai sikeres megvalósításában. A tréning 2, illetve 3 napos időtartamban valósítható meg.


A tréning célja
A konfliktushelyzetek megoldásában résztvevő személyeknek (ügyvédeknek, menedzsereknek, tisztviselőknek, szociális intézmények munkatársainak) meg kell tudni határozni, hogy melyik a legalkalmasabb eljárás a konkrét vita során ahhoz, hogy a felek érdekei a legkevésbé sérüljenek, a döntés közös megegyezésen alapuljon, elkerülhető legyen a külső döntéshozó (pl. bíróság) bevonása a folyamatba. Ez az eljárás a mediáció.

A vitás helyzetek megoldási módjai között a mediációs technika alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a felek nem képesek közvetlenül megegyezni egymással. Álláspontjuk megmerevedett, az előzetesen folytatott tárgyalások holtpontra jutottak, a vitázók már nem képesek egymással eredményesen kommunikálni.

Önkéntes folyamat, melynek során egy független harmadik személy segíti a feleket a kölcsönösen elfogadható egyezség elérésében.

A pereskedéstől és a döntőbíróságtól eltérően a mediáció során nincs külső döntéshozó, a felek maguk oldják meg a konfliktust.

A mediáció célja, hogy elkerülhetővé tegye holtpont kialakulását, vagy azon átsegítse a feleket, továbbá megakadályozza a vita kiterjedését, és hozzásegítse a feleket a lehetséges megoldások kidolgozásához.

A mediátor, akit a legtöbbször a felek választanak, olyan katalizátor szerepet tölt be, amelyben elsősorban a felek érdekeire, nem pedig a múlt eseményeire és az elfoglalt pozícióikra fókuszál. A mediátor legfontosabb feladata a folyamat irányítása, a felek segítése.

A vitázó feleknek gyakran segítségre van szükségük értékeik és érdekeik meghatározásában.
A mediációs tréning, olyan képzettséget, jártasságot, technikát ad a résztvevőknek, melynek birtokában alkalmasak lesznek a mediátori feladatra, vagyis független, külső segítőként, eredményesebben működhetnek közre a konfliktusok megoldásában.

A mediátor szerepei, feladatai:
a kommunikációs csatornák megnyitása
legitimáló szerep a résztvevők jogainak felismerésében
facilitátor szerep
tréner-szerep, a tárgyalási készségek oktatása
forrás-bővítő szerep
a realitás képviselője
probléma-feltáró szerep
bűnbak-szerep, a népszerűtlen döntések felelősségének elvállalásával
konfliktus-kezelő szerep
javaslattevő szerep a folyamatra, vagy a vita tárgyára nézve
A tréning csoportlétszáma minimum 4 fő, maximum 16 fő
A tréning időbeosztása: két nap (16 óra)

Csapatépítő, közösségfejlesztő interaktív tréning

A tréning célja:
A résztvevők együttes élményt szereznek. A munkakörüktől eltérő feladatok megoldása során kreativitásuk, inspiráltságuk kerül előtérbe. Erősödik közösségi tudatuk, olyan információkat szereznek egymásról, melyeket a mindennapi munka során nincs módjukban megtapasztalni. Erősödik egymásba vetett bizalmi szintjük.
(Valamennyi résztvevőnek hoznia kell magával kreativitást, kezdeményezőkészséget, bátorságot, játékosságot, vidámságot.)
Helyszín - a megrendelő biztosítja időpont egyeztetéssel
Időtartam: 8 óra
Résztvevők: 60-75 fő
Személyre szabott tanácsadás, konfliktuskezeléshez, frusztráció elaborációhoz. Lehetőséget biztosit a kommunikációs gátak preventív felderítéshez, az interperszonális- interakciós helyzetek pozitív, negatív értékeléséhez.
Kiknek ajánlom:
Vállalti vezetőknek, azonos munkaterületen dolgozóknak. Vállalti belső átszervezésekkor, új munkafeladatok, terültek bevezetésekor, olyan helyzetekben, amikor a befektetett energia ellenére nincs meg a kívánt eredmény.
Résztvevők: 1-5 fő
Időtartam: minimum 3 nap (24 óra), maximum 6 nap (48 óra)
A video home technika (perzentációk felvétele, visszajátszása, elemzése) alkalmazásával dolgozom.
A nyilvánosságtól való félelem csökkentése, a kreativitás fejlesztése.
A prezentáció előtti és alatti stressz, félelem kontrollálásának fejlesztése, a hatékony kommunikációs készségek elsajátítása.
Előadói testbeszéd alkalmazása:
kapcsolatfelvétel, szemkontaktus, kapcsolattartás, hangsúly, mimika, szóhasználat stb.
az előadás alatti lélegzetvétel technikája
a kellemes hang, hangerő és beszédstílus kialakítása
a profi előadó visszacsatolásai
Prezentáció, beszédfelépítés a gyakorlatban
célok, elvárások meghatározása
probléma-azonosítás
felkészülés a hallgatóság elvárásaira
helyes szóhasználat
a beszéd felépítése, vázlatkészítés
egy hatékony előadás kötelező tartalmi elemei
a prezentáció segédeszközeinek a használata (írásvetítő, diagrammok, táblázatok, áruminta...)
A leggyakoribb beszédtípusok felépítése, alkalmazása
tájékoztató, beszámoló előadás
a rábeszélés technikája
a meggyőző beszéd módszerei
kínos helyzetek kezelésének technikája
Várható eredmény:
Az egyén személyige dinamikussá, feszültségmentessé válik olyan helyzetekben, amikor csoportok illetve nagyobb nyilvánosság előtt kell szerepelnie, beszámolót, bemutatót tartania.
Időtartam: 2 nap
Résztvevők: 5-15 fő
A képzés megvalósítható egyéni formában is (egy fő részére). Ebben az esetben 4 x 4 óra, melynek díja 10 000 Ft+áfa/óra
Az autoszuggesszió önmagunk befolyásolása. Tudatos és szándékos cselekvés, melynek segítségével gondolkodásmódunk is átállítható. Az autoszuggesszió technikája tréningjeimen elsajátítható.
Az egyén hangulatától, külső hatásoktól, vélt vagy valós befolyásoltságtól függetlenül legyen képes végrehajtani egy adott feladatot a kitűzött céllal összhangban.
<u><i>Kiknek ajánlom:
Olyan érzelem vezérelt személyeknek, akiknek egzakt módon definiált feladatrendszerben, zárt protokoll mellett, adott esetben rögzített cselekvési panel mentén kell dolgoznia.
Időtartam: 2 nap
Résztvevők: 5-15 fő
"A vezetés: adott célok mások segítségével történő elérése"
A tréning célja, hogy átlássuk, értsük és képesek legyünk alkalmazni: hogyan gazdálkodjunk hatékonyan magunk és beosztottaink, klienseink kreativitásával, energiáival, idejével. A minőséget csak önként lehet produkálni, így a vezető célja, hogy a beosztott, kliens önként akarja azt, amit a vezető el akar érni. Ehhez egyértelmű, kiszámítható szakmai feltételrendszerre, bizalomteli légkörre és hosszú távú együttműködésre van szükség - s ehhez a professzionális vezetőnek birtokában kell lennie annak a repertoárnak, amivel a különböző beosztottakat és helyzeteket képes adekvát módon kezelni, megoldani, fejleszteni, motiválni.
Ez az, amit ez a tréning ad.
Kiknek ajánlom:
Olyan vezetőknek, akik az emberekkel való bánásmód, a humán tényező vonatkozásában szeretnének professzionális ismeretekhez és gyakorlathoz jutni.
Főbb témák:
Kiből lesz vezető - a vezetők kiválasztásának elvei, a vezetői készségek
A rendszerszemléletű vezetés, irányítási rendszerek
A helyzetfüggő vezetés modellje
A problémás beosztottak kezelése, ahogy a hátrányt előnnyé fordítjuk
Motiválás (az önbizalom, az elkötelezettség és a minőségi munka szándékának növelése - átlátható, egyszerű módon)
Delegálás (a jó vezető nem az, aki magát nélkülözhetetlenné teszi, hanem az, akinek részlege jól teljesít)
Várható eredmény:
A tréning elvégzése után a résztvevők tudatosabban élik meg vezetői szerepkörüket, jobban tudnak alkalmazkodni a különböző helyzetekhez, a más és más kvalitású és munkakedvű alkalmazottakhoz, kliensekhez gyakorlati ötleteket sajátítanak el ezek kezelésére, valamint a beosztottak, kliensek motiválására. Szakmailag hatékonyabb, hangulatilag kedvezőbb munkahelyi légkör kialakítására válnak képessé.
Módszerek:
Interaktív előadás,
Pszichodramatikus helyzetgyakorlatok,
Videofelvétel és elemzés a résztvevőkről,
Strukturált helyzetgyakorlatok
Ajánlott létszám: 3 - 8 fő
Ajánlott időtartam: 2 tréningnap
Kommunikációs tréning
A kommunikáció alkalmazhatóságának, szabályainak elsajátítása a gyakorlatban.
Témakörök:
I. A kommunikáció alapjai:
Verbális és nem verbális kommunikáció
A nem verbális kommunikáció sajátosságai, illetve szerepe
Az aktív figyelem technikája
Az utalások alkalmazása a kommunikációban
A metakommunikáció
Egyirányú és kétirányú kommunikáció
Státusz és a pozíció szerepe a kommunikációban
A kommunikáció hiteleségének kérdései
A kérdések kezelése
A rejtett üzenetek felismerése
Tömörség
Érthetőség
Pontosság
Hitelesség
II. A kommunikáció társadalmi dimenziói
Face to face kommunikáció
Egy a többhöz helyzetek (nyilvános előadás - nyilvános beszéd)
Több az egyhez helyzetek (sajtótájékoztató, fórumok stb.)<i>III. A kommunikatív személyiség
Kiknek ajánlom:
Mindazoknak, akiknek munkakörében az információ átadás, átvétel szerepel, akiknek feladata a kapcsolattartás, az irányítás, szervezés területét is felöleli. Akiknek előadásokat, bemutatókat kell tartania. Akiknek több szinten kell csoportok együttműködést összehangolni.
Időtartam: 2 nap
Ajánlott létszám: 5-15 fő
A szupervízió célja:
A személyes erőforrások visszaszerzése. Amikor az egyén életvezetése, munkája során a személyiség dinamikai áramlásiban zavarok, gátak keletkeznek, s belső egyensúlyában súlyponteltolódások, egyensúlyvesztések alakulnak ki, állandósuló feszültségzónák keletkeznek, melyek akadályozzák az én-érvényesítésben, a szupervíziós technika segítségével helyreállítható az egyensúly, a feszültségeket fel lehet oldani, a gátakat le lehet bontani.
A szupervízor olyan, érdekeltség nélküli személy, aki a kliens rendelkezésére áll ahhoz, hogy "felülről", "kívülről" segítse látni azokat a tényeket és folyamatokat, melyek a kliens életével kapcsolatban hatottak, vagy hatnak. Segít felderíteni a reverberációs köröket, segít elválasztani az emocionális és causális hatásokat egymástól. A kliens számára segít megfogalmazhatóvá tenni az alapvető érdekeit, mind individuális, mind interakciós, mind szociális vonatkozásában.
Kiknek ajánlom:
Mindazoknak akiknek folyamat elemzéssel, irányítással kell dolgozniuk, akik team munkafolyamatot irányítanak
Időtartam: 2 nap
Résztvevők: 3-6 fő
Önismereti, rekreációs, motiváció fejlesztő tréning
A központi idegrendszer állapota, pihentsége, fáradtsága, aktivitása, (arausal szintje), területeinek együttes működése, alapvetően határozzák meg az egyén mentális és szomatikus teljesítményét. A monoton, hosszabb ideig tartó folyamatok során, kezdetben az agy lassan aktivizálódik, majd a teljesítménye fokozatosan emelkedik, eléri az optimumot, majd fokozatosan a fáradtság tünetei jelentkeznek, s a hibaszázalék emelkedik. Ugyanez a jelenség tapasztalható, ha hosszabb ideig, évekig nincs alapvető változás a munkakörülményekben, ha a központi vezetés elképzeléseit különböző okok miatt nem képes keresztülvinni, ha a dolgozók nem motiváltak a változásokra, ha nem érdekeltek közvetlenül az átszervezésekben. Energiáik az ellenállás, a konzerválás, a változások gátolásában merülnek ki.
Nem közömbös tehát, ha egy feladat megkezdésekor agyunk a legfrissebb, legaktívabb működéssel kezdi el a feladatot, s mire azt befejezzük, még nem kezdődik el az agy fáradása. Sok esetben egy megterhelő munkanap délutánján, estéjén van szükségünk mentális teljesítőképességünk maximumára. Más esetekben egy folyamat, változás végrehajtásának megkezdésekor kell maximális állapotban lenni, hogy mire a látható változások bekövetkeznek, s működni kezd a rendszer, a teljesítőképesség akkor se legyen rosszabb az átlagosnál.
<i>A tréning célja: Elkerülhetővé tegye holtpontok kialakulását, vagy azokon átsegítse a feleket, továbbá megakadályozza a viták kiterjedését, és hozzásegítse a feleket a lehetséges megoldások kidolgozásához,
megtanítsa a résztvevőket a formális és informális kommunikációs csatornák használatára,</font></li><li><font face=corbel color=#545454>erősítse a "Mi" tudatot, a céglojalitást.
A tréning megtanítaz agy és a központi idegrendszer maximális teljesítőképességének rövid idő alatti aktivizálására,
az idegrendszert terhelő hatások egyenletesebb elosztására,
olyan rövid ideig tartó gyakorlatokra, melyek pihentetnek, regenerálnak, megújítanak,
a bal és a jobb agyfélteke közös cél érdekében történő működtetésére. EQ-IQ együttes aktivizálása,
az idegrendszert megvédeni a kiégéstől és a maradandó sérülésektől,
megelőzni a pszichoszomatikus terhelésből eredő betegségek kialakulását,
alkalmazkodni a személyes környezethez, motiválttá válni a közös célok elérésére, felvállalni az aktív részvételt a folyamatokban.Kiknek ajánlom:
A permanens feladatrendszerekben dolgozóknak, vállalti vezetőknek, menedzsereknek, az üzleti élet szereplőinek, akik 12-16 órákat is dolgoznak állandó stressz-helyzetben, s eközben pihenésre nincs idejük, ugyanakkor a teljesítmény-elvárás velük szemben maximális marad.
Időtartam: 3 nap
Résztvevők: 12-18 fő
Egy tréning nap ára: 80 000 Ft+áfa
Coaching 10 000 Ft+áfa/óra
Szupervizió: 15 000 Ft+áfa/óra